12 de des. 2012

Ple extraordinari convocat per l'oposició


SR. BATLE-PRESIDENT

JOSÉ LUIS GARCÍA SALVADOR, amb DNI núm 25153691V, i domicili al carrer Gavina nº 16, p. 14 del Port de Pollença (07470), i que actuo en representació i com a portaveu del grup municipal ALTERNATIVA PER POLLENÇA

BARTOMEU CIFRE BENNÀSAR amb DNI núm 43087663S, domiciliat al carrer Jonquet num. 23 de Pollença (07460) i que actuo en representació i com a portaveu del grup municipal PSM-EN

MIQUEL ÀNGEL SUREDA MASSANET amb Document d’Identitat núm. 18.225.194-V, i domicili al carrer Cecili Metel, 12 B, 3r C de Pollença (07460), i que actuu en representació i com a portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana

JOAN RAMON MATEU TORANDELL, amb DNI núm 43065209D, i domicili al carrer Horta 81 de Pollença (07460) i que actuo en representació i com a portaveu del grup municipal CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER POLLENÇA.

ANTONI CÀNAVES CAPLLONCH , amb DNI núm 43103520W, i domicili al carrer Formentor 1B de Pollença (07460) i que actuo en representació i com a portaveu del grup municipal PSIB-PSOE.

NADAL MORAGUES LLOMPART, amb DNI núm 78181182L, i domicili al carrer de la Xarxa, nº 10 del Port de Pollença (07470) i que actuo en representació i com a portaveu del grup municipal UNIÓ MOLLERA POLLENCINA (UMP)

EXPOSAM:
Que, de conformitat amb l’article 80.2. de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears. “ Ha de dur a terme una sessió extraordinària quan ho estableixi així una disposició legal o quan el president o la presidenta ho decideixi, per iniciativa pròpia o a sol·licitud d’una quarta part, com a mínim, del nombre legal de membres de la corporació, sense que cap d’ells no en pugui sol·licitar més de tres anualment. En aquest supòsit, la sessió del ple ha de tenir lloc dins els quinze dies hàbils des que hagi estat sol·licitada. Si la presidència no la convoca dins aquest termini, quedarà convocada automàticament per al desè dia hàbil següent al de la finalització d’aquest termini, a les dotze hores, cosa que ha de ser notificada pel secretari o la secretària de la corporació a tots els membres l’endemà de l’acabament del termini establert... “


DEMANAM:

I.- Que es convoqui Comissió informativa extraordinària. Aportant la següent informació:

- Estat d'execució del pressupost municipal 2012. Ingressos i despeses.

- Informació del Festival de Pollença 2012: Ingressos, despeses, públic, espònsors.

-Cost del servei de recaptació de la CAIB en el 2011 i el que portam de 2012.

- Informació respecte de l'estat del compliment de la relació de mocions aprovades pel Ple Municipal del primer punt del ple.

II.- Què amb els punts assenyalats a continuació, es convoqui Ple extraordinari, segon l’article 80.2 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

1.- Sol·licitud d'informació per escrit en els propers 15 dies, i proposta al Ple del següent acord respecte de l'estat del compliment de les mocions aprovades pel Ple Municipal,

Exposició de motius

Vista la següent relació de mocions aprovades que no han estat duites a la pràctica o ho han estat en un grau molt baix:

 • 27/09/2007 Proposta de recuperació de l'ús públic del camí del coll d'en Patró. Iniciar l’obertura d’un expedient d’investigació que reculli fonts orals  no contemplades al catàleg, per acabar de complimentar-lo i iniciar la recuperació del camí amb especial cura de protegir el tram del camí empedrat. Indicar el tram en el seu inici i al seu final.
 • 27/03/2008 Redacció d'un projecte de creació de recorregut arqueològic a Pollença.
 • 22/12/2008 Obrir expedients per donar el nom de Margarita Comas Camps al carrer que actualment no té nom però es diu "prolongació de la Gola", nomenar filla adoptiva a Clara Hammerl.
 • 25/03/10 Fer un codi ètic i dissenyar  mesures institucionals locals per a la prevenció de pràctiques irregulars.
 • 24/06/2010 Tancament de solars sense edificar.
 • 30/09/2010 Moció de proposta d’accés públic al la zona de domini públic enfront de la base aèria del Port de Pollença.
 • 28/10/2010 Dedicar un carrer al batle assassinat Pere Josep Cànaves i als membres de la junta gestora de febre de 1936
 • 31/03/2011 Moció per la reposició de pins a la primera linea del Port de Pollença.
 • 28/07/2011 La realització i aprovació d’un catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Pollença i dels organismes depenents del mateix: Emser, Residencia, Patronat de Turisme.
 • 29/09/2011 Inclusió dels camins públics en l'inventari de bens i resolució dels expedients d'investigació.
 • 24/11/2011 Moció per a la recuperació del conveni amb la Conselleria de Turisme.
 • 24/11/2011 Moció aparcaments al Port de Pollença.
 • 26/01/2012 Moció per sol•licitar al Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí i a la Demarcació de Costes en Illes Balears que faci efectiu, d’acord amb les determinacions de la Llei de Costes, l’accés a Cala Castell contemplat en l’annex 11 del projecte de delimitació de bens de domini públic marítim terrestre aprovat per Ordre Ministerial de data 31 de desembre de 2008.
 • 26/01/2012 Moció per la reestructuració horària del transport públic.
 • 26/01/2012 Moció per l'aprofitament del centre Miquel Capllonch.
 • 23/02/2012 Moció referent a la revisió dels valors cadastrals.
 • 09/03/2012 Promoció de Pollença com a ubicació de rodatges cinematogràfics, televisius i de fotografia (Consorci de Turisme de Pollença).
 • 30/03/2012 Creació d'una comissió d’avaluació i seguiment de la crisi.
 • 25/07/2012 Moció per la reobertura del camí públic de Santuïri a la lliure circulació.
 • 25/07/2012 Moció a favor de que la relació de llocs de feina de l'ajuntament fixi el català com a requisit.
 • 25/07/2012 Moció per a la creació d’un Registre d’Empreses Reconegudes Certificades.
 • 27/09/2012. Moció d’obertura d’expedient sancionador als propietaris de la fàbrica Can Morató.
 • 27/09/2012 Moció a favor de suprimir els privilegis a la base militar del port de Pollença.
 • 27/09/2012 Reposició de les fonts públiques municipals.
Es proposa l'adopció del següent acord:

 • Es facilitarà als portaveus del grups municipal un informe per escrit en els propers 15 dies, amb un regidor responsable i un calendari de compliment de les mocions indicades en un termini determinat al que s'ajustarà cadascun dels responsables.
2.- Petició d'informació cada regidor responsable de les següents qüestions relacionades amb la gestió municipal.

Al Batle:

 1. Pacte de govern de l'actual equip de govern i estat d'execució del mateix.
 2. Motius que justifiquin la tramitació del projecte del centre de selecció de la Cooperativa Pagesa.
 3. Com es troba l’assumpte de l’herència baixos del Bar Caty?
 4.  Ha rebut el batle contestació del batle de Sa Pobla  i de la Direcció de Carreteres respecte a la informació que li van traslladar del perill de col·lapse del voral de la carretera a Sa Pobla a l’altura de son Ventura.
 5. Quan publicaran les bases del  borsí d'interins d'auxiliar de clínica de la Residència?
 6. Quines mesures pensa prendre per millorar la vigilància i l’estat del parc de la Gola . Qui controla actualment y té la responsabilitat del Parc de la Gola?
 7. S’ha pres qualque mesura per solucionar el problema de que els carrers asfaltats a les obres de rehabilitació de la urbanització Gotmar del Port de Pollença es troben ja en mal estat.
 8. Com es troba l'estat per al finançament de les fases pendents del projecte de la Urbanització de Gotmar? Concretament el carrer Oranella manca enllumenat i en l'asfalt hi ha clots perillosos
 9. En quin punt es troben les tramitacions administratives i les execucions de les millores per donar per acabat el centre de dia de Pollença? Ja saben qui ho gestionarà i de quina manera?
 10. . En el plenari de juliol de 2012 d'aquest consistori es va demanar a l'equip de govern la instal·lació de passos de vianants elevats en el carrer Vicens Buades (pag. 36 de l'acta del plenari): Està projectat executar aquestes obres per a reduir la velocitat dels vehicles
 11. Ens han arribat rumors de que la depuradora no funciona perfectament: Ens poden informar de l'estat de funcionament actual de la mateixa? Es pot visitar per comprovar el seu funcionament?

A la regidora de Medi Ambient, Turisme, EMSER i Policia:

 1. Previsió de gestió de les platges del municipi pel 2013 i determinacions respecte de la recuperació o no de les banderes blaves.
 2. Estat del compliment del plec de condicions respecte del servei de platges.
 3. Actuacions previstes respecte de la plaga del Becut vermell
 4. Estat de la revisió de l'estudi per les taxes de fems.
 5. Quan pensa presentar els canvis necessaris a l’Ordenança d’animals domèstics, per permetre els animals de companyia com usuaris de les zones de bany en temporada alta? Ens pot informar la regidora de la feina que ha realitzat durant mesos la seva àrea amb “el touroperador especialitzat” Guide4dogs.
 6. Pot informar la regidora de Turisme de quan pensa presentar els canvis necessaris a l’Ordenança d’animals domèstics, per permetre els animals de companyia com usuaris de les zones de bany en temporada alta? Ens pot informar la regidora de la feina que ha realitzat durant mesos la seva àrea amb “el touroperador especialitzat” Guide4dogs.
 7. Pensen intensificar la vigilància al pati del centre cultural Miquel Capllonch ?
 8.  En quin punt es troba l’expedient per a la modificació dels vigents estatuts d’EMSER.
 9. Quan pensen fer proves selectives per la plaça d’encarregat de la recollida de fems d’EMSER?
 10. Acabada la temporada turística s'han detectat queixes d'usuaris de les platges (locals i turistes) davant la insistència dels venedors ambulants i oferiment de serveis varis: Es pot aplicar qualque tipus d'ordenança per a reduir aquestes molèsties la pròxima temporada?
 11. Té coneixement l'equip de govern sobre el consum continuat de drogues per part de grups de joves (i possible tràfic) en la plaça Pascual Roch (cantó Metge Llopis-Méndez Núñez) d'eu Moll, on fa ja uns anys els veïns van presentar signatures denunciant aquesta situació? Li consta, així mateix, a l'equip de govern alguna queixa per part de veïns del municipi sobre el consum de drogues en la zona infantil de l'edifici Miguel Capllonch?
A la regidora d'Hisenda i Cultura:

 1. Pagament de les obres de rehabilitació de Can Llobera i el pas de vianants del polisportiu incloses en el Pla d'Obres i Serveis. Com es farà front a la despesa si no s’ingressa la part corresponent al Consell de Mallorca, valorada en 227.522,59 € al pressupost 2012.
 2. Informació sobre els resultats de públic i econòmics de Festival de Pollença 2012.
 3. Previsions respecte dels lloguers que encara paga l'Ajuntament (local serveis socials, solar Hort del Puig, etc.)
 4. Planificació del Festival 2013?
 5. Com estan les gestions per fer pagar l’IBI als habitatges de la Base Militar?
 6. La Base Militar està al corrent de pagament pel que fa a la recollida de fems?
 7. El passat 2 de novembre vàrem registrar la sol•licitud d´un informe elaborat per intervenció on es detallessin els conceptes i imports corresponents al deute contret per el Consell Insular de Mallorca i el Govern de les Illes Balears amb aquest ajuntament. Quan ens lliuraran aquest informe?
Al regidor de personal.

 1. Quin personal de l’Ajuntament no fitxa? Per què motiu?
 2. S'ha produït la suspensió d'ocupació i sou per 15 dies d'un treballador de l'Ajuntament: Ens poden explicar a què es deu aquesta suspensió?
Al regidor delegat de la Cala Sant Vicenç, joventut i esport

 1. Estat de les feines per la correcta recepció dels canals de TDT a Cala Sant Vicenç.
 2. Valoració i continuació del programa “centre obert” a l’escola Miquel Capllonch?
 3. Per què s’ha optat per fer una pàgina institucional de facebook i no s’ha millorat la pàgina web? Qui és el funcionari o personal encarregat de la seva gestió?
 4.   Com es troba la intenció de l’Ajuntament de portar la xarxa d’aigua municipal fins la Cala Sant Vicenç i l'assumpció del servei de subministrament per part de la Empresa Pública municipal.
 5. Està constituïda l’areea de juventud o ha desaparegut, quines han estat les activitats realitzades amb el que portam de legislatura i quina previsió d’actuacions es tenen preparades pel 2013?
Al regidor de l’àrea de Serveis:

 1. Estat del compliment del plec de condicions pel servei de neteja viària.
 2. A canvi de no contractar una empresa per fer el seguiment de la contracta de neteja viària? (art 41)  quants de treballadors més ha contractat l’UTE?
 3. Quan se crearà l’apartat de neteja viària vinculat a la pàgina web  amb dades obertes al públic com diu l’article 7 del plec de condicions? Quan publicaran a la pàgina web municipal la memòria de l’any 2011 de l’empresa de neteja viaria? (article 57)
 4. Hi ha la intenció d’arreglar les voravies dels solar no urbanitzats dels carrers més transitats?
 5. Per què no es reparteixen més les petites feines i compres encarregades a empreses del municipi.
Al regidor de Fires, Serveis Socials

 1. Per què el regidor de Fires no va informar en cap moment als grups de l’oposició dels canvis que vol realitzar a la Fira 2013? Quina és la seva valoració de la Fira del 2012?
 2. Quines gestions concretes ha fet i quines gestiones pensa fer per demanar al Govern solucionar la seva morositat amb l’empresa que gestiona la residència d’eu moll
 3. Planificació de les fires del municipi de cara al proper any.
3.- Dació d'informació respecte de l'estat d'execució del pressupost municipal 2012 i compliment dels compromisos adquirits per l'aprovació del pressupost:

 • Eliminació de barreres arquitectòniques
 • Manteniment de parcs infantils
 • La reposició dels arbres morts de la via pública
 • Conservació i manteniment d’enllumenat
 • Eliminació de pintades de la via pública
 • Procés participatiu de la ciutadania per prioritzar les obres de millora del municipi
 • Repartiment econòmic de les subvencions
 • Programa de normalització lingüística
 • Gestió directe de la recaptació d’alguns dels tributs.
 • Compromís d’estudiar la necessitat d'una infermera titulada a la que al mateix temps pogués fer de cap de les auxiliars de clínica.
 • Regularització de la contratació de la conservació i manteniment de jardins?  
 • Procés participatiu als pressuposts del 2013. 
4.- Dació d'informació del Regidor de Personal i Noves Tecnologies respecte de les activitats desenvolupades, que suposadament varen justificar l'assignació de la dedicació exclusiva.

 Per tot això, aquests regidors presenten al batle la petició Comissió informativa extraordinària. i que amb els punts assenyalats a continuació, es convoqui Ple extraordinari, segon l’article 80.2 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

 

30 de nov. 2012

Plenario de noviembre

Foto d'arxiu
 Un entretenido plenario y, en nuestra opinión, gran calidad en algunas de las intervenciones.
Ni que decir tiene que UMP se muestra satisfecha con la aprobación por unanimidad de sus dos mociones (diferenciación de las cuentas por núcleos y regulación de los fondeos en la bahía). Agradecer a todos los grupos su esfuerzo para que ambas mociones fueran aprobadas por unanimidad.
Sin embargo, se tuvieron que realizar algunas modificaciones de tipo explicativo, dentro de lo que cabe esperar en una burocracia institucional tan estricta con la redacción de peticiones. Concretamente, en la moción sobre la diferenciación presupuestaria por núcleos se añadió el siguiente epígrafe: "Als Pressuposts inicials i a la liquidació dels pressuposts s’incorpori un Annex explicatiu, amb cinc epígrafs, respecte els ingressos ordinaris i les taxes ordinàries, diferenciat per nuclis de població." Diferentes formas de decir lo mismo. Quedó claro que el fin de la moción no tiene un carácter reivindicativo-segregacionista, como cierta suspicacia levantada en alguno de los grupos que la apoyaron, y Nadal lo explicó muy bien. Se trata de tener las cuentas claras y aportar transparencia a la gestión. El único momento en que hubo algo de confrontación fue con el representante de CxI, que no sabemos porqué (y no es la primera vez que argumenta algo por el estilo), volvió a esgrimir que él es más mollero que muchos de los que se hacen llamar molleros. Realmente no entendemos a qué viene exponer una y otra vez este argumento. Aquí nadie duda de la pertenencia y del sentimiento de arraigamiento de nadie, simplemente se debate la forma de gestionar unas cuentas; pero en ciertos ámbitos del arco político se tiende a identificar banderas, símbolos y apellidos (o puede que condicionantes genéticos) con la pertenencia. En definitiva, cuando en un debate plenario alguno de los ponentes empieza a utilizar repetidamente el "ego" (porque yo...., porque yo....., etc...) se vislumbran ciertos matices personalistas.
Por otra parte, la moción sobre la regulación de fondeos ha sufrido ciertas modificaciones en relación a la original, sugeridas por otros grupos para su aprobación. Se añadió además una sugerencia de ERC:"Instar al Ministeri de Defensa per tal que s’optimitizi l’ús de les seves instal·lacions portuàries". Una incorporación dentro de la línea de reivindicaciones de este grupo político, esta vez sí, con mucha lógica y desde una postura respetuosa, sin buscar confrontaciones. También destacar la pequeña reprimenda del representante de A, Pepe García, al equipo de gobierno por no haber convocado la reunión que prometió para impulsar el tema de los fondeos cuando se presentó la moción originalmente.
En cuanto al resto de mociones, fue muy interesante el debate entre Tomeu (PSM) y Tomeu (Alcalde), ambos desde su propia perspectiva pero con un buen discurso.
Atender también a la moción de Alternativa abogando por el laicismo del consistorio. Un tema realmente controvertido y que tiene mucho de personal. Una buena exposición de Pepe García aunque chocó con las convicciones religiosas personales por una parte y con el tradicionalismo por la otra, como fue el caso de UMP.
En resumen, un plenario del que UMP sale con gran satisfación por la aprobación de sus mociones y además donde se han originado muy buenos debates que han mostrado que en esta legislatura hay regidores con muy buena talla política.

28 de nov. 2012

Las cuentas claras (y el chocolate espeso)

Para el pleno del próximo jueves hemos entrado una moción pidiendo que se especifiquen las diferentes partidas presupuestarias por núcleos (Pollença, Port, la Cala y Formentor) para diferenciar las recaudaciones, gastos e inversiones y poder percibir de una forma más directa el origen y destino de los impuestos y tasas que pagamos.


No se trata de ninguna petición reivindicativa o de tipo independentista, como se nos ha comentado, sino más bien una forma de aportar claridad y transparencia a la gestión de las cuentas municipales. Tras varias peticiones de modificación de algunos de los conceptos de la moción, se ha presentado teniendo que renunciar a cierto grado de detalle en la especificación de las cuentas, pero con la intención de que reciba el suficiente apoyo para ser aprobada.

Por otra parte, volvemos a presentar la moción de la regulación de fondeos (que en su momento se nos pidió su retirada). También se han tenido que modificar ciertos aspectos de la misma, pero hemos querido insistir por la convicción de que dicha regulación es necesaria.

Por último, esperemos que en este pleno se puedan responder las preguntas que propusimos en el pasado pleno que no dio tiempo de tratarlas.

Estas son las preguntas:

1.- Com es troba l'estat per al finançament de les fases pendents del projecte de la Urbanització de Gotmar? Concretament el carrer Oranella manca enllumenat i en l'asfalt hi ha clots perillosos.
2.- Té coneixement l'equip de govern sobre el consum continuat de drogues per part de grups de joves (i possible tràfic) en la plaça Pasqual Roig (cantó Metge Llopis-Méndez Núñez) d'eu Moll, on fa ja uns anys els veïns van presentar signatures denunciant aquesta situació? Li consta, així mateix, a l'equip de govern alguna queixa per part de veïns del municipi sobre el consum de drogues en la zona infantil de l'edifici Miguel Capllonch?

3.- En el plenari de juliol de 2012 d'aquest consistori es va demanar a l'equip de govern la instal·lació de passos de vianants elevats en el carrer Vicens Buades (pag. 36 de l'acta del plenari): Està projectat executar aquestes obres per a reduir la velocitat dels vehicles?
4.- Acabada la temporada turística s'han detectat queixes d'usuaris de les platges (locals i turistes) davant la insistència dels venedors ambulants i oferiment de servéis varis: Es pot aplicar qualque tipus d'ordenança per a reduir aquestes molèsties la pròxima temporada?

5.- Ens han arribat rumors de que la depuradora no funciona perfectament: Ens poden informar de l'estat de funcionament actual de la mateixa? Es pot visitar per comprovar el seu funcionament?
6.- Qui controla actualment y té la responsabilitat del Parc de la Gola?

7.- S'ha produït la suspensió d'ocupació i sou per 15 dies d'un treballador de l'Ajuntament: Ens poden explicar a què es deu aquesta suspensió?

6 de nov. 2012

Gotmar: la història de mai acabar

  En el passat plenari, Unió Mollera va enregistrar una pregunta sobre com es troba l'estat per el finançament de les fases pendents del projecte de la Urbanització de Gotmar. I és que aquesta urbanització on a l'estiu hi pot arribar a haver prop d'un miler de veïns es troba en un estat lamentable. Ara, arriba l'únic moment on l'Ajuntament de Pollença s'en recorda d'ells: l'hora de pagar les contribucions.
En el mes d'abril ja denunciàrem a través d'aquest blog l'estat en que es trobava el paviment dels diferents carrers de la urbanització. Poc després de penjar unes fotografies dels diferents clots que hi havia es va fer una petita actuació per dissimular l'estat de la via. Mig any després els carrers segueixen en el seu estat de deteriorament.
Pot ser l'excusa per no asfaltar els carrers sigui la de sempre, que no hi ha doblers. Però... i per retallar les branques que invaeixen la vía pública especialment en el carrer Pinsà o Oronella... tampoc n'hi ha de doblers? o per retirar un vehicle que es troba des de fa varis mesos abandonat a l'acera del Carrer Pinsà? Sembla que com ja hem denunciat en moltes ocasions el problema no és només de diners sino de la falta dels polítics de Pollença de controlar com es troben les diferents zones d'Eu Moll.
Amb doblers o sense per invertir es patètic que la gent de la zona s'hagi de passejar amb llinternes perquè l'enllumenat a segons quines zones no existeix (només en el carrer Voltor s'han instal.lat faroles de la primera fase). Pluvials sense fer que provoquen que tota l'aigua del Putxet acabi en el començament del Carrer Oronella, aceres sense acabar, arbres que han mort i no s'han reposat, palmeres tallades, indicacions per terra, entrades sense fer, la rotonda de la via de circumvalació... aquestes són algunes de les imatges que trobareu si feis una volta per aquest indret d'eu Moll.


Gotmar


Gotmar

Gotmar
Aquest puntet blanc és la il·luminació que "disfruten" al carrer Oronella27 d’oct. 2012

Plenari d'octubre

Un plenari bastant interessant pels diversos punts de l'ordre del dia i atractius debats entre Alcalde i oposició.

De la posició d'UMP en les diferents votacions cap destacar el punt 7 sobre el Pla d'Obres i Serveis, el punt 9 sobre habilitar un tram de platja per a mascotes (que, encara que va ser retirada, volem exposar la nostra postura sobre el mateix), el 10 sobre la ruta de "Pedra en sec" , i el 11 sobre el dret a decidir com poble cap a un estat propi.

En primer lloc,  Moció de "sol•licitud al Consell de Mallorca per a l’adopció de l’acord/resolució que pertoqui respectes les obres de l’Ajuntament de Pollença incloses en el Pla d’Obres i Serveis 2011 i Pla Plurianual 2011-2012-2013 i 2014". UMP va serl'únic partit que va votar en contra, i per això ha rebut crítiques amb adjectius com incoherent, penós, fonamentalista, ridícul, etc… Si bé és cert que en 2011 es va votar a favor per responsabilitat, amb un consistori que acabava d'aterrar i uns comptes municipals que feien presagiar el pitjor, al rebre els pressupostos de 2012 i comprovar les ridícules quantitats d'inversió que es dedicaven al Moll (menys de 100.000€ en un improvisat pàrquing i un parc infantil molt normalet), enfront de 389.865,48€ per a la teulada de Ca' n Llobera, 142.390,93€ per a un pas de vianants, 425.364,62€ per a asfaltar el pàrquing del pavelló, 81.678,09€ per a rehabilitar la zona del Calvari, i altres diferents partides pressupostades fora del POS que resulten escandaloses en comparació amb la inversió en el Moll, doncs per coherència real es vota en contra. Defensar això és incoherent, penós, fonamentalista o ridícul? Votar en contra d'una discriminació flagrant cap al Moll ens fa radicals? El que és realment vergonyós és que, damunt, vagin certs personatges de la “capital” dient que els molleros som uns "quejicas", mentres ells acomodats en les suculentes inversions que l'Ajuntament aporta en el seu poble; sí, està bé escrit, EL SEU POBLE, perquè de cada dia estem més convençuts que no és el nostre.

Per tant, segurs amb els arguments de la nostra decisió votàrem en contra, igual que es fa preveure que es votarà en contra dels pròxims pressupostos, tret que es projectin partides realment convincents per al Moll.

El punt 9,  "Moció presentada pel grup municipal A per habilitar zones de platja i bany per usuaris amb animals de companyia", la moció va ser retirada a petició de l'equip de govern. El vot de UMP anava a ser negatiu, encara que la moció pot tenir el seu atractiu, però veiem un possible conflicte amb el trànsit de vehicles, tant per a habilitar una zona d'aparcaments (que se suposa necessària) com pel perill que pogués suposar el que una mascota (generalment gossos) s'escapi del control del seu amo i envaeixi la carretera amb l'inherent perill per a la circulació i la integritat mateixa de l'animal.

Segons hem pogut llegir en el Face Book d'Alternativa, pensen proposar la zona de Llenaire quan tornin a presentar la moció. A espera que es presenti la nova moció i el comitè  d'UMP prengui una decisió, no sembla, en principi, la zona ideal.

El punt 10 de l'ordre del dia,  "Moció presentada pels grups municipals A; PSOE; UMP i ERAM relativa a allargar la ruta de la Pedra en Sec fins a la Cala Sant Vicens",  ens va semblar una bona proposta, augmentant l'atractiu per a un turisme alternatiu i com tret essencial de la personalitat de la Serra de Tramuntana.

Es va aprovar que la ruta de "pedra en sec" arribi fins a la Cala i es projecti fins a Formentor

El punt 11, potser el més controvertit,"Moció presentada pel grup ERAM a favor del dret a decidir com a poble cap a l’estat propi i de suport a l’Assemblea Nacional Catalana de Mallorca", tornem a les de sempre, amb qüestions que només intenten definir una postura ideològica, intentant involucrar al conjunt del consistori en la mateixa. Com bé es va argumentar en el plenari, partits com ERAM i PSM defensen coherentment les seves reivindicacions soberanistes; Alternativa també mostra fidelitat a les seves conviccions (l'única cosa que ens va descol·locar un poc va ser l'última intervenció de Miguel Sánchez explicant la raó del seu vot però amb una aclaració de diferenciació entre Balears i Catalunya, però bé, un argument acceptable). No obstant això, els altres dos partits que van donar suport a la moció són un sí, però no, no sé. Uns que no s'aclareixen que si federalisme, que si nacionalisme, que si soberanisme, … I els altres que ni saben què són, ni a on van; l'única cosa que tenen clar és el seu tèrbol passat i ara sembla que volen donar lliçons de coherència.

I com, sense saber perquè, ens ho ensumavem, no va haver ronda de precs i preguntes.

Mentrestant els problemes reals, els quals afecten a la gent dia a dia, segueixen sense sortir a la palestra.

Comença a ser hora d'obrir el debat sobre la segregació d'Eu Moll, ja que sembla ser que la majoria dels partits estan per la labor de deixar decidir al poble i, per coherència, no s'haurien d'oposar que Eu Moll trii el seu futur.

25 d’oct. 2012

Preguntes d'UMP al plenari d'octubre


Pollença a 23 d’octubre de 2012

                        Nadal Moragues, com regidor d'aquest consistori pel partit Unió Mollera Pollencina, transmet les següents preguntes a l'equip de Govern per a obtenir informació sobre certs temes:
            1.- Com es troba l'estat per al finançament de les fases pendents del projecte de la Urbanització de Gotmar? Concretament el carrer Oranella manca enllumenat i en l'asfalt hi ha clots perillosos.
            2.- Té coneixement l'equip de govern sobre el consum continuat de drogues per part de grups de joves (i possible tràfic) en la plaça Pasqual Roig (cantó Metge Llopis-Méndez Núñez) d'eu Moll, on fa ja uns anys els veïns van presentar signatures denunciant aquesta situació? Li consta, així mateix, a l'equip de govern alguna queixa per part de veïns del municipi sobre el consum de drogues en la zona infantil de l'edifici Miguel Capllonch? 

Avui ha sortit aquesta notícia al FB de l'Ajuntament
            3.- En el plenari de juliol de 2012 d'aquest consistori es va demanar a l'equip de govern la instal·lació de passos de vianants elevats en el carrer Vicens Buades (pag. 36 de l'acta del plenari): Està projectat executar aquestes obres per a reduir la velocitat dels vehicles?
            4.- Acabada la temporada turística s'han detectat queixes d'usuaris de les platges (locals i turistes) davant la insistència dels venedors ambulants i oferiment de servéis varis: Es pot aplicar qualque tipus d'ordenança per a reduir aquestes molèsties la pròxima temporada?
            5.- Ens han arribat rumors de que la depuradora no funciona perfectament: Ens poden informar de l'estat de funcionament actual de la mateixa? Es pot visitar per comprovar el seu funcionament?
            6.- Qui controla actualment y té la responsabilitat del Parc de la Gola?
            7.- S'ha produït la suspensió d'ocupació i sou per 15 dies d'un treballador de l'Ajuntament: Ens poden explicar a què es deu aquesta suspensió?
Firmat
            Nadal Moragues Llompart

22 d’oct. 2012

Una carta d'un veí del Moll


Varem rebre al nostre mail una carta d'un veí d'eu Moll expressant la seva queixa per com van certes coses al Moll. No ens queda més remei que donar-li la raó. Es tenen bones idees que tenen arrancada de cavall i arribada d'ase. Fa mesos ja li varem expressar al regidor de serveis que al voltant del pati Miquel Capllonch es reunia un grup de xicots a fumar porros davant els més menuts, a més de copar les cistelles de bàsquet en detriment dels més joves.
Es tracta d'una imatge decadent i gens instructora pels més menuts. I l'actuació de la policia municipal sembla una mica feble amb aquest problema.
A continuació la carta que mostra la indignació d'aquest veí. (No reflectim el seu nom perquè no tenim el seu permís):
Vos vaig enviar una opinió al respecte del programa que permet tenir obert els capvespres el pati de l'escola Miquel Capllonc. La meva impressió, que coincidia amb la de molts del veinats, era francament possitiva a les hores. Ara ja no n'estic tant segur. En un exemple més de com la deixadesa en la gestió de part de la majoria dels polítics acaba en les bones idees, el pati de l'escola segueix estant obert els capvespres. Això que és bò, esdevé una mala idea quan per no fer les coses com toca (posar un monitor o un vigilant) la cosa va malament. El fet de no haver-hi vigilància implica que hi entra gents que no hi hauri de entrar. N'hi ha que hi entren en cans, i ja se sap acaben fent-hi les merdes. N'hi ha que hi fumen. Si hi van nins petits han de petir aquests inconvenient. Llavors no hi van. És cert que s'obliga al conserge de l'escola d'adults a passar-hi cada hora. Ho fa. però no pot romandre-hi. La policia municipal? ja sabeu com es vigila en el Moll ( no hi ha prou efectius i els que hi ha ...).
Una altra bona idea que morirà segurament: tancar el transit per davant el centre cultural Miquel Capllonc. Si no es vigila que els cotxes es saltin el piló, no serveix de res. Al pati de l'ara centre cultural Miquel Capllonch hi ha molts d'usuaris. Ha estat una gran idea, però qui vigila que no hi apareixin grandolassos que arreconen els més petits? On hi ha les indicacions de quines zones i quines coses són per determinades edats? Qui avisa que en el lloc no es pot fumar? No hi ha ni el m-es mínim cartell explicant això: quq no es pot fumar al recinte, que tal o qqual zona són per aquestes edats,... sent enveja de l'Ajuntament d'Alcúdia. Allà si que hi ha aquestes indicacions al parcs infantils, res de "per a nins de totes les edats" quina concreció és això? un adolescent de 17 anys és un nin o no? Qui els diu als pares incomplidors que no s'ha d'embrutar la zona de jocs? que no s'han de tirar les llosques al terra? que no es tiren lew closques de pipes fora de les papereres?
Aquestes són queixes que faig en veu alta, no per criticar ningú, ans bé perquè si algú m'escolta hi pot fer alguna cosa hi posi remei. Ja sabeu que els polítics tenen coses més importants que fer i no poden parar esment a cosetes tant petites i insignificants. A veure si algú m'escolta i pot fer-hi res. Segurament moltes mamas i papas que anam amb els fills les tardes a una o l'altra banda podem gaudir de les coses ben fetes, i el que és més important: que els nostres xics i xiques no hagin de veure i/o patir les mal fetes.Haurem de tornar a ficar tanques per filtrar la gent que hi entra?

8 d’oct. 2012

Conducta simptomàtica

Dijous passat a la tarda es va presentar l'inici del curs per a adults en l'edifici Miquel Capllonch del Port de Pollença, on estaven convidats tots els regidors de l'Ajuntament, però al que només van assistir Martí Roca (Lliga Regionalista) en representació del govern municipal i com regidor d'educació, Francisca Cerdà com regidora delegada del Port, Joan Ramón Mateu com representant de CxI i Nadal Moragues per Unió Mollera.
Tot dintre de la normalitat fins que el Sr. Martí Roca (Lliga Regionalista), sense conèixer-se exactament perquè, va cedir la paraula al Sr. Joan Ramón Mateu (Convergència per els Illes), com si d'un membre de l'equip de govern es tractés, donant-li un estatus especial per sobre de la Sra. Francisca Cerdà com regidora delegada del Port o de Nadal Moragues, representant d'un altre dels partits de l'oposició, és a dir, al mateix nivell representatiu que el regidor de CxI.
És això un símptoma del que es projecta en el futur del consistori? Els últims esdeveniments que situen una unió entre els dos partits als quals pertanyen els regidors esmentats (Lliga Regionalista i Convergència per les Illes) fan preveure moviments i canvis en les coalicions de govern. 
El temps dirà.  

27 de set. 2012

Els Molleros no comptam per res

L’aprovació del passats  pressupostos de 2012, en que només el PSM i UMP varen votar en contra, ja feien preveure que les decisions que afecten al Moll es prendrien d'esquenes dels seus habitants. Al llarg d’aquest any 2012, UMP va presentar 3 mocions, una de caire estratègicament polític com l’intent de fer una declaració conjunta en contra dels fets violents durant la visita de J. R. Bauzà a Pollença, que ja sabíem que seria tombada pels partits d’esquerra, però ens va sorprendre que l’equip de govern no la recolzés. Ens va donar una idea de la situació en que UMP es trobava entre les diferents forces polítiques.
Ara bé, les altres dues mocions (regular els fondejos a la badia y establir un punt de recollida de residus no domèstics), que són qüestions lògiques pel bon funcionament del nucli, tampoc foren recolzades amb excuses tan buides com la d’Alternativa de que al mateix temps s’ha de regularitzar l’hibernació  de les embarcacions, o l’intent del grup de govern de fer un muntatge d’estructures flotants que res té a veure amb el que demanava la moció; i la típica excusa que no hi ha doblers (segons per què). Res, que tampoc vàrem rebre cap suport.
Ara bé, dit això, pel plenari de setembre ens trobem dos punts a l’ordre del dia que intenten prendre decisions que afecten al nucli sense tenir en compte el que pensa la gent d’Eu Moll.
Per una banda, qualque il·luminat, se li ha passat entre cella i cella canviar el nom de l’institut Port de Pollença pel de Clara Hammerl, la dona de Guillem Cifre, que si demanem pel Moll qui és segurament un 90% no n’han sentit parlar mai. Però com que fa mudat, s’ha pres una decisió per part de qualque “profeta” que pot ser ni tan sols visqui al Moll. És que no n’hi havia gent mollera més coneguda que hagués pogut donar el seu nom a l’Institut? Anglada Camarassa, Mestre Antoni Seguí, Metge Llopis, D. Andrés Carretero, o l’altre nom que es proposava, Bocchoris, etc. Però no, aquí s’havia de triar un nom de l’òrbita intel·lectual pollencina, per demostrar no sabem bé el què.


 I per l’altra banda, Esquerra presenta una moció per “suprimir els privilegis militars a la base d’eu Moll”. Sembla que li donaràn suport tots els partits de l’oposició, exceptuant Unió Mollera. Realment és el que vol la majoria de la població d’eu Moll? Sense anar massa enfora, el passat 8 de setembre es va convocar una manifestació per protestar per aquests privilegis militars a la que hi assistiren una cinquantena de persones, entre les quals es podien contar 3 o 4 molleros. És això representatiu de la voluntat d’un poble?


I ara, com sempre, sortiran els gurús de torn diguent que el poble NO ÉS EU MOLL, SINO POLLENÇA.
És clar, els molleros no comptam per res.

6 de set. 2012

La difícil convivencia entre bañistas y surfistas

M. SERRA (DdM) La bahía de Pollença se ha convertido durante los últimos años en uno de los puntos de encuentro preferidos entre los amantes del windsurf y el kitesurf, una nueva modalidad en la que se utiliza una cometa. Su presencia se ha duplicado de un año para otro y la proliferación de amantes de los deportes acuáticos no ha sentado nada bien a la mayoría de vecinos de la urbanización sa Marina, situada en la misma bahía justo en el límite entre los municipios de Alcúdia y Pollença. Si uno va conduciendo por la carretera que une las dos localidades se encontrará que parte de la urbanización está llena de pancartas reivindicativas en las que se puede leer: "Ayuntamiento, Medio Ambiente y Costas no tenéis dignidad, peseteros" o "alcaldesa ven a bañarte entre los surfistas, te esperamos".
Estas pancartas ponen de manifiesto la disconformidad por parte de la mayoría de vecinos con la presencia de surfistas, ya que aseguran que la convivencias "es imposible". Uno de los vecinos afectados, Toni Comas, afirma que "la situación es insostenible porque los kitesurfistas no respetan las zonas delimitadas para bañistas y es habitual verles pasar de un extremo a otro de la playa con gran velocidad". Este hecho ha ocasionado, según Comas, que "la mayoría de vecinos haya optado por dejar de nadar en la zona" y los que lo siguen haciendo se sienten "avasallados por su presencia y tienen que vigilar constantemente que una cometa no les da en la cabeza".

Peligros
Los vecinos explican que "este año la situación se ha vuelto más complicada con la instalación de dos escuelas de kitesurf en la zona, ya que los usuarios más novatos no controlan los aparatos y muchos de ellos terminan en la carretera, lo que puede provocar muchos accidentes". Por ello piden a la alcaldesa de Alcúdia, Coloma Terrassa (PP), que "desplacen unos metros a los usuarios para que no se produzca ningún incidente".

Comas asevera que los vecinos han mostrado sus quejas ante Demarcación de Costas, Capitanía Marítima y el Ayuntamiento de Alcúdia, pero que "nadie ha tomado ninguna medida al respecto". Los vecinos temen que la zona continúe atrayendo cada vez más a los amantes de los deportes acuáticos y muchos se plantean vender sus residencias.
Los kitesurfistas por su parte consideran que los vecinos "están sacando las cosas de quicio", niegan que impidan el acceso a la playa y recuerdan que "es un lugar público al que todos tienen derecho a acceder por igual, no sólo los bañistas".

4 de set. 2012

Los propietarios del Ullal de Pollença reclaman al Govern una indemnización de12 millones de euros

Elena Ballestero (UH). Los propietarios de la urbanización del Ullal, en el Port de Pollença, reclaman al Govern de les Illes Balears una indemnización de 12 millones de euros por el perjuicio económico que les ha producido, la eliminación del Área de Reconversión Territorial (ART) prevista inicialmente en el Plan Territorial de Mallorca (PTM) que preveía trasladar a esta zona la edificabilidad de Cala Carbó y que fue suprimida la legislatura pasada. Esperan además, que el Govern resuelva las alegaciones que han presentado contra la inclusión del Ullal en el Plan Hidrológico como zona húmeda y que podría dar lugar a un nuevo contencioso.
El origen de la disputa se remonta a hace una década cuando se comenzó a plantear la posibilidad de proteger Cala Carbó trasladando su edificabilidad hasta el Ullal, en el Port de Pollença. La medida, se llevaría a cabo a través de las denominadas ART.
Adquisiciones
Como ocurre en cualquier urbanización, para poder desarrollar la zona los propietarios debían disponer de un 60 por ciento de los derechos de edificabilidad de modo que algunos propietarios del Ullal compraron parcelas en Cala Carbó para facilitar el desarrollo del Área de Reconversión Territorial.
«Esta ART se ajustaba a derecho porque protegía Cala Carbó trasladando la edificabilidad a una zona degradada en el centro del Moll, el Ullal, una zona que además todos los técnicos sostienen que hay que urbanizar para completar la trama urbana el Moll», argumentan algunos de los afectados.
Al inicio de la legislatura pasada el Govern balear desclasificó la parte alta de Cala Carbó, eliminó la ART Cala Carbó-Ullal y aprobó el Plan Hidrológico que blindaba también contra la construcción la zona húmeda.
Los propietarios de Cala Carbó fueron los primeros en recurrir a los tribunales. Piden indemnizaciones por un importe de 30 millones de euros, al tratarse de suelo urbano consolidado.
Las demandas siguen su curso y el juzgado ha pedido recientemente a los peritos que realicen una valoración inicial de los terrenos.
En el caso del Ullal, las demandas se interpusieron a principios de 2012. Los propietarios reclaman al Govern de les Illes Balears 12 millones de euros por la supresión de la ART. Esperan además que el Ejecutivo autonómico resuelva sus alegaciones al Plan Hidrológico.

24 d’ag. 2012

Interessant xerrada del professor Àngel Morillas

Es varen complir les expectatives d'assistència i l'atractiu tema que es tractava per part del professor Àngel Morillas. Amb un to força pedagògic i des d'un punt de vista objectiu ens va fer reflexionar sobre el valor de que la Serra de Tramuntana fos declarada Patrimoni de la Humanitat. Tenir un bé natural (i cultural) a l'alçada de paratges com les catarates d'Iguazú, la muralla xinesa, Taj Mahal o les grans piràmides ens va fer reflexionar als assistents de la importància d'aquest fet.
El professor Morillas va sugerir que s'hauria d'aprofitar la Serra per impulsar un turisme respectuós i una clara possibilitat per atreure visitants en temporada no estiuenca.
Tot i això, en resposta a una pregunta de Pepe García, va amollar un avís sobre l'amenaça de que es pot perdre aquesta distinció en cas de que es duguessin avant iniciatives com la construcció de l'urbanització del Guix o de Cala Carbó. No creim que ningú en el seu cabal estigués d'acord amb una pèrdua d'aquesta magnitud.
Volem agraïr des d'UMP l'assistència dels diferents grups municipals a la conferència, si bé  es va notar a faltar qualcú del PP, al manco la regidora delegada d'Eu Moll, encara que fos per compromís. No obstant això també volem agraïr a l'Ajuntament la seva col·laboració per oferir un llibre de Pollença com absequi amb l'assistència del regidor Tomeu Fuster, a l'AAVV d'Eu Moll per permetre que es realitzés al local social i a l'imprenta ByPrint per l'impressió gratuïta dels posters.
 
 
 
 

9 d’ag. 2012

Els "èxits" del regidor de serveis i educació

Hem rebut una circular del regidor de serveis i educació (Sr. Martí Roca) amb un informe sobre el primer mes de funcionament del PROGRAMA “CENTRE OBERT” C.E.I.P. MIQUEL CAPLLONCH.
Un informe ple de gràfics i un format de lletra una mica infantil, felicitant-se de unes xifres que fan pensar que el programa ha anat bastant bé. Si analitzam aquestes xifres i les descomponem podrem entendre l'optimisme del regidor: 245 usuaris el mes de juliol / 22 dies hàbils = 11'13 usuaris diaris / 4 hores obert = 2'78 usuaris l'hora. Un exitasso!
El problema és que aquest programa sustitueix la possibiltat d'unes instalacions esportives dignes al Moll, un altre parxe a les necessitats d'una població de més de 6.000 habitants. I com es pot suposar l'argument és que no hi ha doblers. Fa més d'una dècada que escoltam el mateix.
Per altra banda, al plenari passat se li va mostrar al regidor una sèrie de desperfectes que segons ell no existien, causant també la indignació de la regidora delegada d'eu Moll, la Sra. Francisca Cerdà.
Idò les següents fotografies són de fa unes setmanes. Judgeu voltros mateixos el concepte de "perfecte estat" segons el regidor de serveis.