12 de des. 2012

Ple extraordinari convocat per l'oposició


SR. BATLE-PRESIDENT

JOSÉ LUIS GARCÍA SALVADOR, amb DNI núm 25153691V, i domicili al carrer Gavina nº 16, p. 14 del Port de Pollença (07470), i que actuo en representació i com a portaveu del grup municipal ALTERNATIVA PER POLLENÇA

BARTOMEU CIFRE BENNÀSAR amb DNI núm 43087663S, domiciliat al carrer Jonquet num. 23 de Pollença (07460) i que actuo en representació i com a portaveu del grup municipal PSM-EN

MIQUEL ÀNGEL SUREDA MASSANET amb Document d’Identitat núm. 18.225.194-V, i domicili al carrer Cecili Metel, 12 B, 3r C de Pollença (07460), i que actuu en representació i com a portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana

JOAN RAMON MATEU TORANDELL, amb DNI núm 43065209D, i domicili al carrer Horta 81 de Pollença (07460) i que actuo en representació i com a portaveu del grup municipal CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER POLLENÇA.

ANTONI CÀNAVES CAPLLONCH , amb DNI núm 43103520W, i domicili al carrer Formentor 1B de Pollença (07460) i que actuo en representació i com a portaveu del grup municipal PSIB-PSOE.

NADAL MORAGUES LLOMPART, amb DNI núm 78181182L, i domicili al carrer de la Xarxa, nº 10 del Port de Pollença (07470) i que actuo en representació i com a portaveu del grup municipal UNIÓ MOLLERA POLLENCINA (UMP)

EXPOSAM:
Que, de conformitat amb l’article 80.2. de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears. “ Ha de dur a terme una sessió extraordinària quan ho estableixi així una disposició legal o quan el president o la presidenta ho decideixi, per iniciativa pròpia o a sol·licitud d’una quarta part, com a mínim, del nombre legal de membres de la corporació, sense que cap d’ells no en pugui sol·licitar més de tres anualment. En aquest supòsit, la sessió del ple ha de tenir lloc dins els quinze dies hàbils des que hagi estat sol·licitada. Si la presidència no la convoca dins aquest termini, quedarà convocada automàticament per al desè dia hàbil següent al de la finalització d’aquest termini, a les dotze hores, cosa que ha de ser notificada pel secretari o la secretària de la corporació a tots els membres l’endemà de l’acabament del termini establert... “


DEMANAM:

I.- Que es convoqui Comissió informativa extraordinària. Aportant la següent informació:

- Estat d'execució del pressupost municipal 2012. Ingressos i despeses.

- Informació del Festival de Pollença 2012: Ingressos, despeses, públic, espònsors.

-Cost del servei de recaptació de la CAIB en el 2011 i el que portam de 2012.

- Informació respecte de l'estat del compliment de la relació de mocions aprovades pel Ple Municipal del primer punt del ple.

II.- Què amb els punts assenyalats a continuació, es convoqui Ple extraordinari, segon l’article 80.2 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

1.- Sol·licitud d'informació per escrit en els propers 15 dies, i proposta al Ple del següent acord respecte de l'estat del compliment de les mocions aprovades pel Ple Municipal,

Exposició de motius

Vista la següent relació de mocions aprovades que no han estat duites a la pràctica o ho han estat en un grau molt baix:

 • 27/09/2007 Proposta de recuperació de l'ús públic del camí del coll d'en Patró. Iniciar l’obertura d’un expedient d’investigació que reculli fonts orals  no contemplades al catàleg, per acabar de complimentar-lo i iniciar la recuperació del camí amb especial cura de protegir el tram del camí empedrat. Indicar el tram en el seu inici i al seu final.
 • 27/03/2008 Redacció d'un projecte de creació de recorregut arqueològic a Pollença.
 • 22/12/2008 Obrir expedients per donar el nom de Margarita Comas Camps al carrer que actualment no té nom però es diu "prolongació de la Gola", nomenar filla adoptiva a Clara Hammerl.
 • 25/03/10 Fer un codi ètic i dissenyar  mesures institucionals locals per a la prevenció de pràctiques irregulars.
 • 24/06/2010 Tancament de solars sense edificar.
 • 30/09/2010 Moció de proposta d’accés públic al la zona de domini públic enfront de la base aèria del Port de Pollença.
 • 28/10/2010 Dedicar un carrer al batle assassinat Pere Josep Cànaves i als membres de la junta gestora de febre de 1936
 • 31/03/2011 Moció per la reposició de pins a la primera linea del Port de Pollença.
 • 28/07/2011 La realització i aprovació d’un catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Pollença i dels organismes depenents del mateix: Emser, Residencia, Patronat de Turisme.
 • 29/09/2011 Inclusió dels camins públics en l'inventari de bens i resolució dels expedients d'investigació.
 • 24/11/2011 Moció per a la recuperació del conveni amb la Conselleria de Turisme.
 • 24/11/2011 Moció aparcaments al Port de Pollença.
 • 26/01/2012 Moció per sol•licitar al Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí i a la Demarcació de Costes en Illes Balears que faci efectiu, d’acord amb les determinacions de la Llei de Costes, l’accés a Cala Castell contemplat en l’annex 11 del projecte de delimitació de bens de domini públic marítim terrestre aprovat per Ordre Ministerial de data 31 de desembre de 2008.
 • 26/01/2012 Moció per la reestructuració horària del transport públic.
 • 26/01/2012 Moció per l'aprofitament del centre Miquel Capllonch.
 • 23/02/2012 Moció referent a la revisió dels valors cadastrals.
 • 09/03/2012 Promoció de Pollença com a ubicació de rodatges cinematogràfics, televisius i de fotografia (Consorci de Turisme de Pollença).
 • 30/03/2012 Creació d'una comissió d’avaluació i seguiment de la crisi.
 • 25/07/2012 Moció per la reobertura del camí públic de Santuïri a la lliure circulació.
 • 25/07/2012 Moció a favor de que la relació de llocs de feina de l'ajuntament fixi el català com a requisit.
 • 25/07/2012 Moció per a la creació d’un Registre d’Empreses Reconegudes Certificades.
 • 27/09/2012. Moció d’obertura d’expedient sancionador als propietaris de la fàbrica Can Morató.
 • 27/09/2012 Moció a favor de suprimir els privilegis a la base militar del port de Pollença.
 • 27/09/2012 Reposició de les fonts públiques municipals.
Es proposa l'adopció del següent acord:

 • Es facilitarà als portaveus del grups municipal un informe per escrit en els propers 15 dies, amb un regidor responsable i un calendari de compliment de les mocions indicades en un termini determinat al que s'ajustarà cadascun dels responsables.
2.- Petició d'informació cada regidor responsable de les següents qüestions relacionades amb la gestió municipal.

Al Batle:

 1. Pacte de govern de l'actual equip de govern i estat d'execució del mateix.
 2. Motius que justifiquin la tramitació del projecte del centre de selecció de la Cooperativa Pagesa.
 3. Com es troba l’assumpte de l’herència baixos del Bar Caty?
 4.  Ha rebut el batle contestació del batle de Sa Pobla  i de la Direcció de Carreteres respecte a la informació que li van traslladar del perill de col·lapse del voral de la carretera a Sa Pobla a l’altura de son Ventura.
 5. Quan publicaran les bases del  borsí d'interins d'auxiliar de clínica de la Residència?
 6. Quines mesures pensa prendre per millorar la vigilància i l’estat del parc de la Gola . Qui controla actualment y té la responsabilitat del Parc de la Gola?
 7. S’ha pres qualque mesura per solucionar el problema de que els carrers asfaltats a les obres de rehabilitació de la urbanització Gotmar del Port de Pollença es troben ja en mal estat.
 8. Com es troba l'estat per al finançament de les fases pendents del projecte de la Urbanització de Gotmar? Concretament el carrer Oranella manca enllumenat i en l'asfalt hi ha clots perillosos
 9. En quin punt es troben les tramitacions administratives i les execucions de les millores per donar per acabat el centre de dia de Pollença? Ja saben qui ho gestionarà i de quina manera?
 10. . En el plenari de juliol de 2012 d'aquest consistori es va demanar a l'equip de govern la instal·lació de passos de vianants elevats en el carrer Vicens Buades (pag. 36 de l'acta del plenari): Està projectat executar aquestes obres per a reduir la velocitat dels vehicles
 11. Ens han arribat rumors de que la depuradora no funciona perfectament: Ens poden informar de l'estat de funcionament actual de la mateixa? Es pot visitar per comprovar el seu funcionament?

A la regidora de Medi Ambient, Turisme, EMSER i Policia:

 1. Previsió de gestió de les platges del municipi pel 2013 i determinacions respecte de la recuperació o no de les banderes blaves.
 2. Estat del compliment del plec de condicions respecte del servei de platges.
 3. Actuacions previstes respecte de la plaga del Becut vermell
 4. Estat de la revisió de l'estudi per les taxes de fems.
 5. Quan pensa presentar els canvis necessaris a l’Ordenança d’animals domèstics, per permetre els animals de companyia com usuaris de les zones de bany en temporada alta? Ens pot informar la regidora de la feina que ha realitzat durant mesos la seva àrea amb “el touroperador especialitzat” Guide4dogs.
 6. Pot informar la regidora de Turisme de quan pensa presentar els canvis necessaris a l’Ordenança d’animals domèstics, per permetre els animals de companyia com usuaris de les zones de bany en temporada alta? Ens pot informar la regidora de la feina que ha realitzat durant mesos la seva àrea amb “el touroperador especialitzat” Guide4dogs.
 7. Pensen intensificar la vigilància al pati del centre cultural Miquel Capllonch ?
 8.  En quin punt es troba l’expedient per a la modificació dels vigents estatuts d’EMSER.
 9. Quan pensen fer proves selectives per la plaça d’encarregat de la recollida de fems d’EMSER?
 10. Acabada la temporada turística s'han detectat queixes d'usuaris de les platges (locals i turistes) davant la insistència dels venedors ambulants i oferiment de serveis varis: Es pot aplicar qualque tipus d'ordenança per a reduir aquestes molèsties la pròxima temporada?
 11. Té coneixement l'equip de govern sobre el consum continuat de drogues per part de grups de joves (i possible tràfic) en la plaça Pascual Roch (cantó Metge Llopis-Méndez Núñez) d'eu Moll, on fa ja uns anys els veïns van presentar signatures denunciant aquesta situació? Li consta, així mateix, a l'equip de govern alguna queixa per part de veïns del municipi sobre el consum de drogues en la zona infantil de l'edifici Miguel Capllonch?
A la regidora d'Hisenda i Cultura:

 1. Pagament de les obres de rehabilitació de Can Llobera i el pas de vianants del polisportiu incloses en el Pla d'Obres i Serveis. Com es farà front a la despesa si no s’ingressa la part corresponent al Consell de Mallorca, valorada en 227.522,59 € al pressupost 2012.
 2. Informació sobre els resultats de públic i econòmics de Festival de Pollença 2012.
 3. Previsions respecte dels lloguers que encara paga l'Ajuntament (local serveis socials, solar Hort del Puig, etc.)
 4. Planificació del Festival 2013?
 5. Com estan les gestions per fer pagar l’IBI als habitatges de la Base Militar?
 6. La Base Militar està al corrent de pagament pel que fa a la recollida de fems?
 7. El passat 2 de novembre vàrem registrar la sol•licitud d´un informe elaborat per intervenció on es detallessin els conceptes i imports corresponents al deute contret per el Consell Insular de Mallorca i el Govern de les Illes Balears amb aquest ajuntament. Quan ens lliuraran aquest informe?
Al regidor de personal.

 1. Quin personal de l’Ajuntament no fitxa? Per què motiu?
 2. S'ha produït la suspensió d'ocupació i sou per 15 dies d'un treballador de l'Ajuntament: Ens poden explicar a què es deu aquesta suspensió?
Al regidor delegat de la Cala Sant Vicenç, joventut i esport

 1. Estat de les feines per la correcta recepció dels canals de TDT a Cala Sant Vicenç.
 2. Valoració i continuació del programa “centre obert” a l’escola Miquel Capllonch?
 3. Per què s’ha optat per fer una pàgina institucional de facebook i no s’ha millorat la pàgina web? Qui és el funcionari o personal encarregat de la seva gestió?
 4.   Com es troba la intenció de l’Ajuntament de portar la xarxa d’aigua municipal fins la Cala Sant Vicenç i l'assumpció del servei de subministrament per part de la Empresa Pública municipal.
 5. Està constituïda l’areea de juventud o ha desaparegut, quines han estat les activitats realitzades amb el que portam de legislatura i quina previsió d’actuacions es tenen preparades pel 2013?
Al regidor de l’àrea de Serveis:

 1. Estat del compliment del plec de condicions pel servei de neteja viària.
 2. A canvi de no contractar una empresa per fer el seguiment de la contracta de neteja viària? (art 41)  quants de treballadors més ha contractat l’UTE?
 3. Quan se crearà l’apartat de neteja viària vinculat a la pàgina web  amb dades obertes al públic com diu l’article 7 del plec de condicions? Quan publicaran a la pàgina web municipal la memòria de l’any 2011 de l’empresa de neteja viaria? (article 57)
 4. Hi ha la intenció d’arreglar les voravies dels solar no urbanitzats dels carrers més transitats?
 5. Per què no es reparteixen més les petites feines i compres encarregades a empreses del municipi.
Al regidor de Fires, Serveis Socials

 1. Per què el regidor de Fires no va informar en cap moment als grups de l’oposició dels canvis que vol realitzar a la Fira 2013? Quina és la seva valoració de la Fira del 2012?
 2. Quines gestions concretes ha fet i quines gestiones pensa fer per demanar al Govern solucionar la seva morositat amb l’empresa que gestiona la residència d’eu moll
 3. Planificació de les fires del municipi de cara al proper any.
3.- Dació d'informació respecte de l'estat d'execució del pressupost municipal 2012 i compliment dels compromisos adquirits per l'aprovació del pressupost:

 • Eliminació de barreres arquitectòniques
 • Manteniment de parcs infantils
 • La reposició dels arbres morts de la via pública
 • Conservació i manteniment d’enllumenat
 • Eliminació de pintades de la via pública
 • Procés participatiu de la ciutadania per prioritzar les obres de millora del municipi
 • Repartiment econòmic de les subvencions
 • Programa de normalització lingüística
 • Gestió directe de la recaptació d’alguns dels tributs.
 • Compromís d’estudiar la necessitat d'una infermera titulada a la que al mateix temps pogués fer de cap de les auxiliars de clínica.
 • Regularització de la contratació de la conservació i manteniment de jardins?  
 • Procés participatiu als pressuposts del 2013. 
4.- Dació d'informació del Regidor de Personal i Noves Tecnologies respecte de les activitats desenvolupades, que suposadament varen justificar l'assignació de la dedicació exclusiva.

 Per tot això, aquests regidors presenten al batle la petició Comissió informativa extraordinària. i que amb els punts assenyalats a continuació, es convoqui Ple extraordinari, segon l’article 80.2 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.